TR ENKİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

EMİN OTELCİLİK TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. (“EMİN OTELCİLİK ” veya “Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır.

EMİN OTELCİLİK , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

EMİN OTELCİLİK olarak, Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması, Toplama Yöntemi, Saklanması Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, EMİN OTELCİLİK tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK md. 5-6 kapsamında toplanabilecek ve EMİN OTELCİLİK ’in sunduğu hizmetlerden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. EMİN OTELCİLİK tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları ve aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleme amacıyla teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile EMİN OTELCİLİK veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi gibi amaçlarla EMİN OTELCİLİK tarafından KVKK md. 5 ve 6 kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla iş ortaklarımıza, iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere EMİN OTELCİLİK tarafından KVKK md. 8 ve 9 kapsamında kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibinin, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK md. 7 kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları KVKK’nın 11. maddesi kapsamında bulunmaktadır.

KVKK md. 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EMİN OTELCİLİK ’e iletebilirsiniz. Talebiniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

EMİN OTELCİLİK , Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metnini yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

(adres) – (mail adresi) – (telefon)

EMİN OTELCİLİK ile akdetmiş olduğum her türlü sözleşmeler kapsamında ve/veya sair kanallar ile temin edilen kişisel verilerimin yukarıda metinde belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine muvafakat ederim. Konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradeyle imzaladığım bir sayfadan oluşan işbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatnamenin bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası - Tarih